Część 1. OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI (KLIENT) 

Sztuka. 1. Możliwość zastosowania

Niniejszy KLIENT Sprzedaży ma zastosowanie i jest integralną częścią wszystkich umów kupna zawieranych przez ICS Advisory and Finance (zwanego dalej „Usługodawcą”), a także wszystkich wycen, ofert, usług i dostaw dostarczanych przez Usługodawcę.

KLIENT Klienta lub inne strony nie mają zastosowania, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Wyrażając zgodę na tego KLIENTA, Klient traci prawo do żądania zastosowania innego KLIENTA.

KLIENT Klienta (lub inne strony) są wyraźnie wykluczeni, jako nie dotyczy. Jeśli w jakimkolwiek momencie artykuł lub wiele artykułów obecnego KLIENTA stanie się nieważne, pozostałe artykuły zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną w mocy dla stron.

Odstępstwa od tych KLIENTÓW mogą być uzgodnione wyłącznie w formie pisemnej, z podpisami upoważnionych przedstawicieli stron. Ponadto zatwierdzone zmiany konkretnych umów zakupu nie mają zastosowania do innych takich umów, chyba że zostanie to wyraźnie potwierdzone na piśmie.

Sztuka. 2. Definicje

Doradztwo / porady / konsultacje: Informacje, które Usługodawca przekazuje Usługobiorcy, nie mogą stanowić prawnie wiążącej opinii, oficjalnej porady itp., Chyba że Klient wyraźnie zażądał sporządzenia „opinii podatkowej” lub „opinii prawnej” i otrzymał dokumenty o takich tytułach podpisany przez jednego ze starszych partnerów Usługodawcy.

Sztuka. 3. Umowy

 • Każda umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem musi obejmować i być zgodna z tymi KLIENTAMI. Żaden inny KLIENT nie ma zastosowania, chyba że starszy partner ICS wyraźnie zgodził się na to na piśmie.
 • Zamówienie Klienta na usługę Usługodawcy będzie uznane za przyjęte dopiero po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Usługodawcę wypełnionego formularza zamówienia, danych do faktury, listu intencyjnego (lub podobnego dokumentu) oraz dokumentacji due diligence Klienta. Jeśli sprawdzenie klienta przyniesie negatywne wyniki, zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli decyzja o anulowaniu została podjęta z przyczyn wymienionych w art. 15 (działania niezgodne z prawem) lub podejrzenia takich działań, prowadzące do nieadekwatnej dokumentacji zgodności, a Klient odmawia podania danych dotyczących jego tożsamości lub innych osób uczestniczących w strukturze w celu zmniejszenia szacowanego ryzyka, wówczas Klient nie zwraca się żadnych wcześniej uiszczonych zaliczek.

Usługodawca poinstruuje również Klienta pocztą elektroniczną. Korespondencja będzie również przedmiotem tych KLIENTÓW.

 • Klient przyjmuje do wiadomości, że zawarł umowę z Usługodawcą w ramach tego KLIENTA jako zleceniodawca, a nie agent reprezentujący inną osobę lub działający w jej imieniu. W związku z tym Klient przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za pokrycie opłat Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługodawca zlecił świadczenie usług księgowych i rachunkowych firmie, Szef Spółki udziela poręczeń osobistych za zapłatę wynagrodzenia Usługodawcy.

Sztuka. 4. Dostarczone informacje

 • Usługodawca udzieli Klientowi informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie podatków i prawa.

Informacje przekazane Klientowi zależą od konkretnych okoliczności związanych z Klientem i szczególnych sytuacji, których Usługodawca nie może z góry przewidzieć ani ocenić.

 • Zaleca się, aby Klient zawsze skonsultował się z doradcą prawnym / podatkowym i / lub księgowym przed podpisaniem umowy.
 • Informacje przekazane Klientowi przez Usługodawcę zależą od aktualnego / racjonalnie przewidywalnego orzecznictwa i ustawodawstwa w danym czasie. Nie należy ich interpretować jako gwarancji lub rękojmi, że którekolwiek z nich pozostanie niezmienione.

Sztuka. 5. Usługi osób trzecich

 • Usługodawca ma prawo do korzystania z usług podmiotów trzecich przy wykonywaniu usług na rzecz Klienta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady takich osób, jeżeli jest w stanie udowodnić, że wybrał strony z należytą odpowiedzialnością.

Sztuka. 6. Otwarcie rachunku bankowego

 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby pomóc Klientowi w procedurze otwarcia rachunku bankowego.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odrzucenia Klienta przez bank według własnego uznania.
 • W przypadku odmowy Usługodawca pomoże klientowi w złożeniu wniosku o kolejne konto bez dodatkowych opłat (jednak akceptacja wniosku leży w gestii banku).

Sztuka. 7. Imigracja

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie zezwolenia, jeżeli Klient nie przekazał niezbędnych dokumentów.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odrzucenia Klienta przez Służbę Imigracyjną i Naturalizacyjną. Żadna instytucja w Holandii nie może zagwarantować przyjęcia.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść biznesplanów Klienta ani za odmowę finansowania / pozwolenia / itp. na podstawie biznesplanów.

Sztuka. 9. Sekretarz / lokalny przedstawiciel

 • Okres obowiązywania umowy na usługi sekretarskie / przedstawicielstwa lokalne wynosi jeden rok.
 • Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, jeżeli Klient nie wyśle ​​pisemnego zawiadomienia o jej wypowiedzeniu na trzy miesiące przed jej zakończeniem.

Sztuka. 10. Księgowość

 • Klient musi złożyć dokumenty wymagane do rozliczenia (lub złożenia zeznania podatkowego) w akceptowalnym terminie: nie później niż miesiąc po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 • Usługodawca będzie wykonywał swoje zobowiązania korzystając z informacji podanych przez Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w złożeniu zeznań podatkowych, jeżeli Klient nie przedstawił w terminie niezbędnych dokumentów (do piętnastu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

Sztuka. 11. Założenie spółki

 • Opłata za założenie podmiotu obejmuje jedynie rejestrację spółki, tj. Akt notarialny i rejestrację w Izbie Gospodarczej.
 • Usługodawca odpowiada tylko za rejestrację firmy.
 • Klient jest odpowiedzialny za samą firmę.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane „nieprzewidzianymi okolicznościami”, problemami technicznymi w Izbie Gospodarczej i innymi zdarzeniami poza sferą kontroli Usługodawcy.

Sztuka. 12. Oferty

 • Cytaty wystawione przez Usługodawcę nie stanowią wiążących ofert.
 • Zamówienie Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy kupna z Usługodawcą zgodnie z niniejszym KLIENTEM i wszelkimi stosownymi ofertami Usługodawcy.
 • Usługodawca może przyjąć taką ofertę na piśmie, ustnie lub przystępując do wykonywania zobowiązań jak w każdej umowie kupna.

Sztuka. 13. Wykonanie usługi, odpowiedzialność

 • Oczekiwany termin zakończenia usługi świadczonej przez Usługodawcę należy traktować jako szacunkowy. Mimo to Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać wstępnego harmonogramu.
 • W przypadku opóźnień Usługodawcy lub niezadowolenia Klienta z wykonania usług, Klient ma obowiązek powiadomić kierownictwo Usługodawcy w ciągu piętnastu dni roboczych od wystąpienia problemu.
 • Po upływie piętnastu dni roboczych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, np. Spowodowane opóźnieniami.
 • Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezrealizowane zlecenia, które uzależnione są od decyzji podjętych przez osoby trzecie z jego własnego uznania, w szczególności Administracji Podatkowej w przypadku rejestracji VAT, banku w przypadku ubiegania się o konto Obsługa w przypadku ubiegania się o zezwolenie na imigrację.
 • Usługodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Klienta tylko za niewykonanie zadania z powodu umyślnego zaniedbania lub zaniedbania. Odpowiedzialność Usługodawcy nie może przekroczyć wartości umowy na daną usługę. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty następcze, w tym utratę zarobków.
 • Jeśli Klient bezzwłocznie zgłosi problem, Usługodawca zagwarantuje pełne wsparcie, w miarę swoich najlepszych możliwości, aby pomóc Klientowi, mając starszego partnera w rozwiązaniu problemu.
 • Jeżeli Klient nie zgłosi się niezwłocznie, Usługodawca nadal gwarantuje pełne wsparcie, w miarę swoich możliwości, jednak z uwzględnieniem art. 13, 3).

Sztuka. 14. Obowiązki klienta

 • Klient gwarantuje i gwarantuje Usługodawcy i jego przedstawicielom, że informacje przekazane przez Klienta były w danym momencie poprawne i oczekuje się, że pozostaną dokładne w dającej się przewidzieć przyszłości.
 • Klient nie był zaangażowany i nie będzie angażował się w nielegalne działania w swojej przeszłej, obecnej i przyszłej działalności biznesowej.
 • Klient nie jest obecnie w stanie upadłości, niewypłacalności ani odroczenia płatności. Obecnie nie jest w konflikcie z krajową administracją podatkową w odniesieniu do żadnej konkretnej sytuacji podatkowej.
 • Klient niezwłocznie powiadomi Usługodawcę lub jego przedstawiciela o wszelkich zmianach w podanych przez niego informacjach.
 • Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ofercie.
 • Klient nie ujawnia treści swoich rozmów z Account Managerem, Konsultantem lub innymi przedstawicielami Usługodawcy, chyba że jest do tego prawnie zobowiązany. Udostępniane informacje i dyskusje są ściśle poufne.

Art. 15 Natychmiastowe rozwiązanie umowy

 • Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wskazania, że ​​Usługobiorca może być zaangażowany w finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy lub inne nielegalne działania.
 • Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, jeśli Klient odmówi rozważenia i / lub nie zastosuje się do dodatkowych żądań zachowania należytej staranności w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą przeciwko praniu pieniędzy (Rozporządzenie UE) i / lub Holenderski WWFT.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Usługodawcy. W takich sytuacjach Klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

Sztuka. 16. Dodatkowe wydatki i koszty

 • Usługodawca może pobierać opłatę za sprawdzenie tożsamości Klienta i każdej innej osoby kontaktującej się z Usługodawcą jako przedstawiciel lub informator Klienta.
 • W przypadku naliczenia takich opłat Usługodawca poinformuje o tym Klienta z wyprzedzeniem i postępuje wyłącznie za jego zgodą. Usługodawca gwarantuje, że nie będzie żadnych ukrytych opłat.

Sztuka. 17. Okresowe lub dodatkowe badanie due diligence

 • Na żądanie Klient musi przesłać Usługodawcy zaświadczenie o postępowaniu.
 • Usługodawca może zwrócić się do Klienta o dodatkową należytą staranność z następujących powodów:

- wygaśnięcie starych dokumentów;

- podstawy prawne do żądania dodatkowych informacji;

- wykonanie rutynowej kontroli zgodnie z krajowym rozporządzeniem AML;

- otrzymania nowych informacji lub wniosku o należytą staranność od organu publicznego, notariusza lub innej właściwej organizacji;

 • Jeżeli Klient nie spełni żądania w rozsądnym terminie (od dwóch tygodni do 30 dni) i możliwości, pomimo wysłanych przypomnień, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. W takich przypadkach wszelkie zapłacone kwoty zostaną zatrzymane przez Usługodawcę.

Sztuka. 18. Warunki płatności

 • Termin płatności wynosi trzydzieści dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony uzgodniły inne ustalenia w formie pisemnej lub gdy Klient otrzymał rabat. W przypadku rabatu płatność należy uregulować w dniu zamówienia.
 • Jeżeli Klient nie przekaże Usługodawcy jakichkolwiek należności w określonych terminach, wówczas będzie musiał zapłacić odsetki za zaległą płatność plus 3 procent rocznie. Odsetki będą naliczane codziennie od dnia wymagalności płatności do faktycznego terminu płatności pozostałej kwoty.
 • Usługodawca może żądać niezwłocznego wypełnienia zobowiązań Klienta w przypadku, gdy Klient znajdzie się w stanie upadłości, niewypłacalności lub ma zabezpieczone rachunki bankowe.
 • Usługodawca może według własnego uznania zażądać zaliczki (częściowej lub pełnej) na wszelkie kwoty płatne przez Klienta lub zażądać od Klienta udzielenia gwarancji na te kwoty przez osoby trzecie w stopniu zadowalającym Usługodawcę. Usługodawca może również zażądać przelewu płatności za pośrednictwem nieodwołalnej akredytywy zweryfikowanej przez akceptowalny bank. W każdym przypadku niepowodzenie Usługobiorcy może skutkować wstrzymaniem świadczenia usług Usługodawcy.

Sztuka. 19. Koszt anulowania

 • Po złożeniu zamówienia Klient musi zapłacić Usługodawcy pełną cenę usługi, nawet jeśli zdecyduje się odwołać usługi Usługodawcy, chyba że świadczenie usług (np. Obsługa sekretariatu) jeszcze się nie rozpoczęło ORAZ Usługa Dostawca nie wystawił jeszcze żadnych faktur.
 • Klientowi nie przysługuje zwrot w całości w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w art. 13, chyba że Usługodawca ma wystarczająco dużo czasu na zaradzenie problemom. Potrzebny czas może zależeć od innych stron, więc nie można przedstawić dokładnego oszacowania. Jeżeli Usługodawca okaże się niezdolny do naprawienia problemu, może uznać za stosowne zwrócić Klientowi kwotę za daną usługę.
 • Zwrotu kosztów za utworzenie spółki nie można przyznać po faktycznym utworzeniu podmiotu (i rejestracji w Izbie Gospodarczej). Wykonana praca i utworzony podmiot wiążą się z kosztami, które raz zapłacone nie podlegają zwrotowi.

Sztuka. 20. Koszty księgowe / administracyjne

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się przenieść księgowość do innego dostawcy, księgowy Usługodawcy dokona przelewu za opłatą 750 Euro.

Sztuka. 21. Komunikacja

Wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy odbywa się na ryzyko Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędne nadejście lub niedotarcie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

Sztuka. 22. Poufność

 • Klient zachowa poufność wszelkich uzyskanych informacji dotyczących procedur, informacji korporacyjnych i danych podanych przez Usługodawcę.
 • Naruszenie niniejszych warunków przez Usługobiorcę daje Usługodawcy prawo do zaprzestania świadczenia wszelkich usług, niezależnie od ich charakteru.

Sztuka. 23. Właściwe sądy i obowiązujące prawo

Wszystkie spory będą rozstrzygane bez wyjątku przez właściwe holenderskie sądy, chyba że strony uzgodniły na piśmie inne ustalenia.

 

Część 2 - Regulamin usługi księgowej

          
Umowa o usługi księgowo-podatkowe (NL)

ZWAŻYWSZY, że Klient pragnie uzyskać pewne usługi księgowe od ICS ADVISORY i zgadza się zaangażować ICS ADVISORY jako niezależną firmę do wykonywania tych usług, a ICS ADVISORY niniejszym zgadza się świadczyć takie usługi Klientowi.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, biorąc pod uwagę zawarte tutaj wzajemne zobowiązania i porozumienia, umawiające się strony uzgadniają następujące warunki:

 1. Warunek kontraktu

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem DATA ROZPOCZĘCIA. Obowiązuje przez okres jednego „roku księgowego”. Umowa zostanie automatycznie przedłużona, jeśli Klient nie wypowie Umowy na piśmie na trzy miesiące przed końcem każdego kolejnego roku obrotowego.

 1. Wyznaczony przedstawiciel klienta

Zapewnienie efektywnej komunikacji i sprawnego procesu projektowania pomiędzy Klientem a

ICS ADVISORY, Klient zgadza się wyznaczyć jednego przedstawiciela do bezpośredniej współpracy z ICS ADVISORY.

Informacje o wyznaczonym przedstawicielu klienta:

 

Nazwa: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mail: _______________________________________

 1. Usługi księgowe

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, ICS ADVISORY niniejszym wyraża zgodę na świadczenie Klientowi następujących usług:

 • Zwroty podatku VAT. ICS ADVISORY przygotuje kwartalne deklaracje VAT na podstawie dostarczonych faktur sprzedaży i zakupu oraz wyciągów bankowych / księgi kasowej. Dokumenty te będą musiały być wysłane przed ICS ADVISORY 24 dnia każdego miesiąca.
 • Przygotowanie raportu rocznego na koniec każdego roku księgowego.
 • Złożenie sprawozdania rocznego w holenderskiej izbie handlowej.
 • Wypełnienie rocznego zeznania podatkowego od osób prawnych w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku.

Ponadto ICS ADVISORY może wykonywać dodatkowe usługi księgowe na rzecz Klienta, jeśli Klient tego zażąda, a ICS ADVISORY wyrazi na to zgodę. Jednak wszelkie usługi, które nie są szczegółowo opisane w tym arkuszu potwierdzenia, nie są wliczone w opłatę za prowadzenie ksiąg rachunkowych i będą rozliczane oddzielnie dla Klienta.

Klient zapewni ICS ADVISORY pełnomocnictwo do działania w imieniu Firmy Klienta, szczególnie w kontaktach z organami podatkowymi. Poza tym Klient zaakceptuje dyspozycję organów podatkowych, aby całą korespondencję podatkową kierować bezpośrednio do Działu Księgowości ICS ADVISORY (w Bredzie). W tym celu dodaliśmy Aneks A (Pełnomocnik) do niniejszego arkusza potwierdzającego.

 1. Korzystanie z usług osób trzecich

ICS ADVISORY ma prawo do korzystania z usług osób trzecich przy świadczeniu Usług na rzecz Klienta.

 1. Opłata za usługę księgową

W związku z usługami wykonywanymi przez ICS ADVISORY, Klient zgadza się wynagrodzić ICS ADVISORY za usługi świadczone w następujący sposób:

Usługi Kwota bez 21% VAT
Opłata księgowa za 0-100 faktur 395 € na kwartał (3 miesiące)
Dodatkowa opłata za ponad 100 faktur 75 € na kwartał (3 miesiące) - za dodatkowe 100 mutacji
Konsultacje podatkowe / raporty młodszego konsultanta 90 € za godzinę
Konsultacje podatkowe / raporty starszego partnera 155 € za godzinę
Deklaracja VIES uwzględniająca przesunięty podatek VAT 35 € za zwrot
Sprzeciw w sprawach podatkowych € 90
W przypadku audytu podatkowego lub dochodzenia / wizyty Zabezpieczenie w wysokości 675 €
Rozpocznij spotkanie z każdym, kto przychodzi na spotkanie z ICS ADVISORY w imieniu Klienta lub przychodzi w celu uzyskania informacji o Kliencie 90 € za godzinę
 1. Koszt i wydatki

Oprócz opłat określonych powyżej, Klient zwróci ICS ADVISORY wszelkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione przez ICS ADVISORY w związku z wykonywaniem na rzecz Klienta usług określonych w niniejszej Umowie, w tym między innymi zmian, które muszą być złożone po dacie złożenia, rozpatrywanie wniosków i sprzeciwów w sprawach podatkowych i podobnych wydatków. Koszty i wydatki będą fakturowane Klientowi według stawki godzinowej w wysokości 90 € ex. FAKTURA VAT.

Jeśli Twojej firmie przyznano status wysokiego ryzyka (w oparciu o Twoją działalność biznesową lub doświadczenie), ICS ADVISORY może obciążyć klienta depozytem w wysokości do 995 EUR.

Zawsze z góry potwierdzimy koszty lub oszacowanie kosztów.

 1. Płatności

Wszystkie (kwartalne) płatności należy opłacać z góry. Jeśli płatność nie zostanie odebrana na czas, ICS ADVISORY ma prawo wstrzymać świadczenie usług, co może spowodować opóźnienie kwartalnej deklaracji VAT, co może skutkować ewentualnymi karami (i dodatkowymi opłatami).
ICS ADVISORY wystawi pierwszą fakturę za usługi rezerwacyjne, gdy otrzymamy zlecenie od Klienta i rozpocznie świadczenie usług po otrzymaniu płatności.

 1. Autoryzowane obciążenie

Klient zgadza się na podpisanie formularza upoważnienia, który daje ICS ADVISORY zezwolenie na wysyłanie do banku cyklicznych instrukcji windykacyjnych w celu obciążenia Twojego (holenderskiego) konta bankowego.

 1. Odpowiedzialność klienta

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie ICS ADVISORY wszelkich informacji, faktur, danych i dokumentów niezbędnych do wykonania Usług uzgodnionych w ramach niniejszej Umowy. Klient dostarczy ICS ADVISORY wszystkie niezbędne dokumenty i faktury na koniec każdego miesiąca. Najpóźniej należy przestrzegać następujących terminów:

 • Za pierwszy kwartał dokumenty muszą wpłynąć do ICS ADVISORY najpóźniej 10 kwietnia.
 • Dokumenty dotyczące drugiego kwartału muszą wpłynąć do ICS ADVISORY najpóźniej do 10 lipca.
 • Za trzeci kwartał dokumenty muszą wpłynąć do ICS ADVISORY najpóźniej 10 października.
 • Za czwarty kwartał dokumenty muszą wpłynąć do ICS ADVISORY najpóźniej 10 stycznia.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dokładność informacji finansowych przekazanych ICS ADVISORY jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta. ICS ADVISORY nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie niedokładnych sprawozdań finansowych, dokumentacji i fakturowania lub jakichkolwiek innych sprawozdań finansowych, jeśli dane finansowe zostały przekazane na podstawie niedokładnych informacji dostarczonych przez Klienta.

ICS ADVISORY może wymagać zgody Klienta przed złożeniem zeznania podatkowego lub raportu rocznego. Obowiązkiem Klienta jest szybka odpowiedź i uniknięcie wszelkich kar za spóźnione złożenie wniosku.

 1. Procedura przyspieszona i koszty administracyjne

Jeśli Klient złoży wymagane dokumenty po terminie, o którym mowa w ust. 7, ICS ADVISORY obciąży Klienta opłatą administracyjną w wysokości 67 € za każde opóźnienie. Podobne opłaty będą obowiązywać w przypadku pilnych wniosków, które wymagają rozpatrzenia w ograniczonym czasie. ICS ADVISORY może podać opłaty alternatywne w zależności od sytuacji.
Jeśli Klient złoży wymagane dokumenty miesiąc po upływie terminu, ICS ADVISORY może obciążyć Klienta kosztami administracyjnymi w wysokości 67 €, a Klient musi rozważyć kary za opóźnione złożenie wniosku nałożone przez organy podatkowe. Mogą wystąpić dodatkowe opłaty, aby sprzeciwić się „szacunkowej” ocenie (przez organy podatkowe).

 1. Wzajemne oświadczenia
 • Oświadczenia Klienta: Klient oświadcza i gwarantuje, że:
 • będzie przestrzegać holenderskiego prawa podczas korzystania z Usług;
 • wykonanie, dostawa i wykonanie niniejszej Umowy zostały należycie upoważnione i nie będą kolidować z jakimikolwiek zobowiązaniami Klienta wynikającymi z umowy, z mocy prawa lub w inny sposób;
 • niniejsza umowa stanowi ważne i prawnie wiążące zobowiązanie wobec ICS ADVISORY; i
 • Klient posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wyznaczenia ICS ADVISORY na swojego księgowego.

(B) Reprezentacje ICS ADVISORY: ICS ADVISORY oświadcza i gwarantuje, że:

 • będzie przestrzegać prawa holenderskiego przy wykonywaniu Usług;
 • nie istnieją żadne umowy i / lub restrykcyjne postanowienia uniemożliwiające pełne wykonywanie obowiązków i zobowiązań ICS ADVISORY wynikających z niniejszej Umowy; i
 • ICS ADVISORY posiada wymagane kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonywania obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
 1. Opłata za transfer

Jeśli Klient chce przenieść usługi księgowe na innego Księgowego, musi poinformować o tym ICS ADVISORY trzy miesiące przed końcem pierwszego roku księgowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. ICS ADVISORY pobierze opłatę w wysokości 395 euro za przesłanie wszystkich dokumentów i plików cyfrowych Klienta do jego nowego Księgowego i będzie współpracować jako łącznik w tej sprawie. Jest to usługa opcjonalna.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

ICS ponosi odpowiedzialność za nieukończenie lub opóźnienie zlecenia tylko w przypadku udowodnienia, że ​​nieukończenie lub opóźnienie było spowodowane umyślnym zaniedbaniem lub umyślnym zaniedbaniem ICS ADVISORY. Zakres odpowiedzialności ICS ADVISORY nie może przekroczyć kwoty ceny umownej iw żadnym wypadku ICS ADVISORY nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty lub utratę zysków powstałe w wyniku powyższego.

 1. Wypowiedzenie tymczasowe

ICS ADVISORY ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku wskazania, że ​​może mieć miejsce pranie pieniędzy, oszustwo, finansowanie terroryzmu lub ogólnie niezgodność z prawem. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone ICS ADVISORY. Pełna cena usług nie zostanie zwrócona Klientowi, jeżeli ICS ADVISORY podejmie decyzję o rozwiązaniu Umowy z wyżej wymienionych powodów.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia określonych warunków lub w przypadku jakichkolwiek błędnych informacji, organy podatkowe mogą podjąć decyzję o unieważnieniu numeru VAT, a ICS ADVISORY może zdecydować o zakończeniu świadczenia usług księgowych i rezygnacji z funkcji przedstawiciela podatkowego.

 1. Jurysdykcja i spory

Niniejsza Umowa podlega prawu holenderskiemu. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sądy holenderskie. Strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję takich sądów, zgadzają się na doręczanie pism procesowych pocztą i zrzekają się wszelkich innych dostępnych środków obrony jurysdykcyjnej lub miejscowej.

 1. Integracja

Niżej podpisany oświadcza, że ​​Klient chce skorzystać z powyższych usług, z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków, do których załączono wydrukowany wyciąg. Niżej podpisany niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​zgadza się z określonymi warunkami.

Niniejsze warunki zostały opracowane przez Lwzjuristen

Siedziba firmy ICS Advisory:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Holandia

ICS posiada rejestrację Izby Handlowej. nr. 71469710 dzięki Nr VAT 858727754

Znajdź również nasze:
- Polityka Cookie
- Polityka prywatności
- Regulamin
- Zastrzeżenie